Ondernemersaftrek Inkomstenbelasting 2022

Ondernemersaftrek (Photo credit: Got Credit)

De aangifte inkomstenbelasting kan vanaf 1 maart 2023 worden ingediend. Voor veel ondernemers is het weer mogelijk om bedragen af te trekken van de winst over 2022 om tot een lagere aangifte te komen. Hier de standaard ondernemersaftrek-posten op een rijtje:

MKB winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. U krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde¹.

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2022 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek).

Privé-auto

Gebruikt u in uw onderneming een vervoermiddel dat uw eigendom is of dat u privé huurt, bijvoorbeeld een auto of een motor? Dan mag u voor de zakelijke ritten € 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken. Dit is geen aftrekpost op uw aangifteformulier, maar dient aan het einde van het jaar in de boekhouding verwerkt te worden. Uw ondernemers resultaat daalt hierdoor, met als gevolg een lagere aangifte.

Zelfstandigenaftrek

Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium² en hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2022 een bedrag van € 6.310.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

 Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 (2022) in de volgende situatie:

  • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als u in aanmerking komt voor de startersaftrek, hebt u recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

  1. U bent medegerechtigde in een onderneming als u bijvoorbeeld commanditair vennoot bent in een commanditaire vennootschap.
    Bent u vennoot in een vof? Dan bent u geen medegerechtigde, maar ondernemer.
  2. U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
    • U besteedt 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
    • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.